Stowarzyszenie „Ocalić rodzinę”

STATUT STOWARZYSZENIA „Ocalić rodzinę”
KRS: 0001028085

 

tel. 732 823 062

e – mail:  stowarzyszenie.ocalic.rodzine@wp.pl

nr konta bankowego: 21 1020 2762 0000 1102 0169 8430

 

§ 1
Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Ocalić rodzinę”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Siedzibą stowarzyszenia jest Luboniek gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie, adres Luboniek 87, 62 -650 Kłodawa.
6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz niniejszego Statutu.
7. Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci, logo i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. Do prowadzenia spraw może zatrudnić pracowników.
9. Stowarzyszenie jest organizacją non profit, która może prowadzić działalność odpłatną.
10. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.
11. Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Starosta Powiatu Kolskiego.
§ 2
Rozdział II
Cele i sposoby działania
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom, w tym różnego rodzaju wykluczeniom, zagrażającym spójności rodziny,
b) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowo- rekreacyjnej, prozdrowotnej, turystycznej i krajoznawczej,
c) popularyzacja wiedzy o rodzinie i jej problemach,
d) pomoc rodzinie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych,
e) pomoc w rozwiązywaniu trudności w relacjach małżeńskich i rodzicielskich,
f) interwencja kryzysowa,
g) działalność oświatowa, opiekuńcza i wychowawcza,
h) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
i) wyrównywania szans osobom w trudnej sytuacji życiowej,
j) wspieranie rozwoju osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
k) ochrona i promocja zdrowia,
l) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
m) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
n) promocja i organizacja wolontariatu.

2. Sposoby realizowania celów Stowarzyszenia:
– zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,
– działalność edukacyjna: szkolenia i spotkania edukacyjne, wykłady pogadanki,
– zatrudnianie specjalistów,
– gromadzenie funduszy na działalność statutową,
– współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi,
z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
– korzystanie z pomocy Unii Europejskiej oraz sponsorów krajowych i zagranicznych,
– działalność charytatywna,
– wolontariat jako forma kształtowania postaw społecznie pożądanych,
– występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów
w sprawach rodzinnych i innych,
– opiniowanie projektów zewnętrznych organów dotyczących pomocy,
– organizowanie imprez naukowo-edukacyjnych, informacyjnych, promocyjnych, sportowych i kulturalnych,
– organizowanie wycieczek i imprez turystyczno–krajoznawczych,
– prowadzenie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje,
– podejmowanie innych form działania, pozostających w zgodzie ze statutem i celami działalności Stowarzyszenia.

§ 3
Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

1. Zasady nabywania członkostwa Stowarzyszenia:
a ) członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zdolny do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który podpisze pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia i zostanie zaakceptowany przez Zarząd Stowarzyszenia,
b ) członkami Stowarzyszenia automatycznie stają się jego założyciele umieszczeni na liście założycielskiej,
c ) nowych członków przyjmuje Uchwałą Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji.
2. Członkowie Stowarzyszenia mogą być:
a) zwyczajni,
b) korespondencyjni – nie mają obowiązku uczestnictwa w walnym zebraniu ze względu na zamieszkanie w odległej miejscowości, a ich nieobecność nie wpływa na kworum,
c) honorowi – tytuł nadawany za szczególne zasługi. Oprócz różnorodnych przywilejów są zwolnieni ze składek członkowskich. Nominację na członka honorowego Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, który ją zatwierdza. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uczestnictwa w walnym zebraniu, a ich nieobecność nie wpływa na kworum.
3. Zasady utraty członkostwa Stowarzyszenia:
– przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie: dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie lub ustnie do Zarządu, utraty zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych, skreślenia z listy przez Zarząd za działalność na szkodę Stowarzyszenia, śmierci członka.
4. Prawa członków:
a) Członkowie zwyczajni mają prawo:
– brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
– brać udział w Walnym Zgromadzeniu i zebraniach,
– wybierać i być wybieranym do wszystkich organów zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,
– uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności,
– korzystać z form działalności, wyposażenia Stowarzyszenia, ulg i przywilejów zapewnianych przez władze Stowarzyszenia,
– od decyzji w sprawach członkowskich przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
b) Członkowie korespondencyjni mają prawo:
– do głosu doradczego,
– do brania udziału we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
– do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
c) Członkowie honorowi mają prawo:
– do głosu doradczego,
– do brania udziału we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia,
– do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

5. Obowiązki członków:
a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regulaminów,
c) realizować cele Stowarzyszenia,
d) brać udział w działalności Stowarzyszenia,
e) opłacać składki członkowskie, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej,
f) przyczyniać się do pomnażania dorobku Stowarzyszenia i nie działać na szkodę Stowarzyszenia.

6. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) śmierci członka,
b) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.
d) O ustaniu członkostwa w przypadku pkt 6 lit. c decyduje Zarząd w drodze uchwały.
e) Zarząd zobowiązany jest powiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny wykluczenia, wskazując na prawo do odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały.
f) Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

§ 4
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich Organów Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
– zwyczajne – raz w roku,
– sprawozdawczo–wyborcze – co cztery lata,
– nadzwyczajne:
– na własny wniosek,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na umotywowany wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Powinno być zwołane nie później niż 30 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku zarządowi.
2. Zarząd zobowiązany jest do poinformowania członków o terminie Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 7 dni przed zebraniem.
3. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwały w pierwszym terminie obrad zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
4. W przypadku braku kworum zwołuje się Walne Zgromadzenie w drugim terminie w tym samym dniu obrad, bez względu na liczbę delegatów uczestniczących w zebraniu. Uchwały w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę uczestników.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.
7. Zarząd Stowarzyszenia.
a) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i składa się z czterech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
b) Pracami kieruje Prezes Zarządu powołany przez Walne Zgromadzenie.
c) Zarząd w drodze uchwały, po uprzednim głosowaniu, powołuje Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza spośród swoich członków.
d) Do kompetencji Zarządu należy:
– kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za poziom pracy Stowarzyszenia,
– przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
– zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
– planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
– zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
– ustalenie wysokości składek członkowskich,
– wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenia.
e) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
f) Posiedzenia Zarządu mają charakter zamknięty, o ile Zarząd nie postanowi inaczej.
g) Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Zarządu, w tym skarbnika w odniesieniu do spraw majątkowych. W przypadku równej ilości głosów ostateczną decyzję podejmuje Prezes Zarządu.
h) Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, wraz z innym członkiem Zarządu.
i) Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes.
j) Członkowie Zarządu pełnią swą funkcję nieodpłatnie.
k) Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Prezes.
l) Prezes zwołuje Walne Zgromadzenie Członków po uchwale Zarządu zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
m) Prezes koordynuje pracę zespołów i komisji wyłonionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
8. Komisja rewizyjna:
a) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
b) Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego.
c) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru uprawnionym do przeprowadzania kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
d) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) zwracanie uwagi Zarządowi na ewentualne uchybienia i wnioskowanie środków zaradczych,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania zawierającego ocenę działalności Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,
f) wnioskowanie o zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
g) Członkowie Komisji rewizyjnej pełnią swą funkcję nieodpłatnie.

§ 5
Rozdział V
Majątek i fundusze
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
3. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) wpływy ze składek członkowskich,
b) wpłaty od członków, którzy wspierają Stowarzyszenie,
c) darowizny,
d) dotacje i subwencje,
e) spadki,
f) dochody z nieruchomości i rzeczy ruchomych,
g) zbiórki publiczne,
h) inne dochody.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. Zarząd również ustala wysokość składek członkowskich.

§ 6
Rozdział VI Postanowienia końcowe
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w celu uzupełnienia ich składu o brakujących członków.
3. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego władz Stowarzyszenia o więcej niż połowę składu podstawowego, Walne Zgromadzenie Członków wybiera nowy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia oraz sposób jego likwidacji.
5. Jeżeli uchwała, o której mowa w punkcie 4 nie stanowi inaczej likwidatorem jest Prezes Stowarzyszenia.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.