Droga walki duchowej

Zaopatrz się w niezbędnik:

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa

TYDZIEŃ 1

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa. Szatan – przeciwnik duchowej świątyni.

Konferencja 1

 1. Jaki jest plan dziejów ludzkości? Gdzie widzę swoje miejsce? Którym meteorem jestem?
 2. Komu zależy na tym, by Boży plan wobec mnie się nie wypełnił? Czy jestem świadomy walki, która toczy się o mnie? Jaka jest jej cena?
 3. Kim są aniołowie? Czy pamiętam o nich?
 4. Kim był Lucyfer? Co znaczy jego imię?
 5. Na czym polegał jego grzech? Czym się fascynował? Co odrzucił? Jakie miał aspiracje? Czy widzę w tym grzechu siebie, moją sytuację, moje skłonności?
 6. Dlaczego jego grzech nie może być przebaczony? Czy mój grzech został wybaczony?
 7. Czyim dziełem jest piekło?
 8. Dlaczego Bóg nie unicestwił szatana?
 9. Jakie dary zachował szatan? Jaki ma plan wobec mnie?
 10. Jakie informacje mieszczą się w określeniach złego: szatan, diabeł, kłamca i ojciec wszelkiego kłamstwa, zabójca od początku, oskarżyciel? Czy doświadczyłem jego strategii kryjących się w tych określeniach?
 11. Jakie są warunki wygranej walki duchowej z szatanem?

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa. Szatan – przeciwnik duchowej świątyni.

Konferencja 2

 1. Dlaczego szatan nienawidzi człowieka? Jaką rolę odgrywają tu: zazdrość, nienawiść, złość? Które grzechy są również moje?
 2. Czego szatan jest świadomy w związku z upływającym czasem?
 3. Jakie są granice możliwości szatana?
 4. Jak należy traktować dobra doczesne, przywiązanie do zaszczytów, do korzystania z pełni życia? Jak ja je traktuję? Jak to wykorzystuje szatan?
 5. Kogo się mam uchwycić w walce duchowej? Co na ten temat mówi św. Teresa z Avila?
 6. Jakie są możliwości przeciwstawienia się szatanowi? Z czyją pomocą? Co mam robić?
 7. W których miejscach szatan nie ma do mnie dostępu? Jak to wykorzystać?
 8. Jak wygląda moja modlitwa? Co mam zmienić?
 9. Jaką rolę mogą odgrywać pokusy dopuszczone w planach Bożej Opatrzności? Czy byłem w takiej sytuacji? Co wtedy myślałem?
 10. Czym jest wyolbrzymianie trudności, widzenie wszystkiego w negatywnym świetle? Czy doświadczam tego?
 11. Czym jest chełpliwość, wywyższanie się? Czy ja tak mam?
 12. Czym jest koncentrowanie się na własnej słabości, na tym, że nie widzę efektów pracy nad sobą? Czy mam takie myśli?
 13. Jaką drogą atakuje szatan? Jaką ma strategię? Czy doświadczyłem takiego działania?
 14. Co to znaczy przeciwstawiać się okazji do grzechu?
 15. Jak przestrzegać ładu w życiu?
 16. Jak zachować się, gdy mam pragnienie, by coś mieć lub nagle coś zrobić?
 17. Jak reagować, gdy czuję się opuszczony przez Boga?
 18. Jaką rolę w walce duchowej odgrywa Maryja i mój Anioł Stróż?

TYDZIEŃ 2

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa. Filar pokory

Konferencja 1

 1. Dlaczego szatan nie ma pokory? Czyja pokora najbardziej go rani? Kogo więc mam naśladować?
 2. Czym jest pokora?
 3. Od kogo pochodzi dobro, które mam?
 4. Jak być pokornym niczym ziemia? Na co trzeba się zgodzić? Ile siebie oddać?
 5. Ile dobra mogę przypisać sobie?
 6. Co św. Faustyna pisała o pokorze? Na jakie owoce pokory wskazuje?
 7. Czym jest pokora rozumna? W jaki sposób ją kształtować?
 8. Czym jest pokora płomienna? Jak ją uzyskać?
 9. Czy szatan może naśladować pokorę? Jak rozpoznać pokorę prawdziwą, jak fałszywą?
 10. Jakie są znaki żalu za grzechy w pokorze prawdziwej, jakie w fałszywej?
 11. W jaki sposób badać swoje sumienie?
 12. Na jakim obrazie Boga szczególnie zależy szatanowi? Dlaczego?
 13. Co to znaczy- oddać Jezusowi swoje grzechy? Czy już to zrobiłem? Kiedy to zrobię?

ZADANIE:

Obejrzyj film pt. „Ziemia Maryi”

https://gloria.tv/video/ywPRvkU13x1L37NS1AECNPb7W

ZADANIA DO FILMU:

1.Przeanalizuj historię stworzenia świata. Zobacz, co czuł Bóg, gdy stworzył człowieka (Ciebie). Czym wyróżnił go (Ciebie) spośród innych stworzeń?

2. Przyjrzyj się, jaką strategię przyjął Lucyfer. Jak zareagował na stworzenie ludzi (Ciebie)? 3. Jakich argumentów użył, by pierwsi ludzie złamali zakaz Boga (byś Ty złamał)? Jakiej kary szatan domagał się dla nich (dla Ciebie)? O co oskarżył Boga?

4. Co Stwórca zaplanował, by pomóc człowiekowi (Tobie)? Jaką rolę w tym planie odgrywa Maryja?

5. Obejrzyj świadectwa nawróconych osób. Widzisz w nich sytuacjach odbicie siebie?

6. Zajrzyj do swojego wnętrza. Pomyśl: Jaki masz obraz Boga– sprawiedliwego czy miłosiernego? Czy wierzysz, że wybaczył Ci Twoje grzechy? Że je dokupił? Czy może nosisz w sobie poczucie winy, oskarżasz siebie? Czy potrafisz wybaczyć sobie? Czy przyjmujesz miłość i miłosierdzie Boże? Czy stajesz w prawdzie o sobie? Czy jeszcze się wstydzisz i nie potrafisz być autentyczny?

7.Czy przyjmujesz doświadczenie, które Ciebie spotyka? Czy może narzekasz? Czy masz powody do dziękczynienia Bogu?

8. To, co zobaczyłeś na filmie i co dzieje się w Twoim sercu, TO DZIEJE SIĘ NAPRAWDĘ. Walka duchowa trwa. Stwórz zapis swojej obecnej sytuacji. Weź kartkę i długopis. Opisz to, co przeżywasz. NIE BĄDŹ AŻ TAK BARDZO ZAJĘTY, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BYĆ UŻYTY PRZEZ BOGA. Zatrzymaj się na spotkanie z Nim. On jest wyjątkowy. Bardzo Cię kocha. Czeka dziś na Ciebie. Zbuduj z Nim relację. Notuj. Niech Twoje zapisywane refleksje przerodzą się w intymne spotkanie ze Stwórcą.

 

TYDZIEŃ 3

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa. Filar pokory

Konferencja 2

 1. Jakie są niebezpieczeństwa pychy?
 2. Czym jest pycha?
 3. Jakie są trzy stopnie wiodące do życia w pokorze?
 4. Jaką postawę należy przyjąć wobec pokusy chwalenia się? Jak ja reaguję w takich okolicznościach?
 5. Czy ja oczekuję na pochwały? Jak reagować na pochwałę, którą się otrzymuje?
 6. Jak rozumiem słowa: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?”
 7. Jak należy zachować się wobec zarzutów słusznie mi stawianych? Co wtedy robię?
 8. Jak przyjąć uwagi mało zasłużonych lub zupełnie niezasłużonych? Jakie są moje reakcje w takich przypadkach? Kogo należy naśladować?
 9. Czym są dobra zewnętrzne? Czy mi na nich zależy? Jak zachować pokorę wobec nich?
 10. Czym jest wola? Jak mam zachować pokorę woli?
 11. W czym przejawia się pycha rozumu? Jak mam z nią walczyć?
 12. Jak ujawnia się pycha duchowa? Jak mam jej uniknąć?

ZADANIE:

Przeanalizuj tekst rozważań dostępny na naszej stronie internetowej „Pycha ukryta jako przeszkoda w relacji z Bogiem”

 

TYDZIEŃ 4

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa. Filar cierpliwości

Konferencja 1

1. Jakie myśli podsyła szatan, by mnie zniechęcić do czynienia dobra?

2. Gdzie mam szukać źródeł cierpliwości?

3. Kiedy przegrywam walkę z samym sobą? Czy doświadczyłem tego ?

4. Czym cechuje się duchowa dojrzałość? Czy ja jestem duchowo dojrzały?

5. Czy potrafię kochać siebie samego? Dlaczego to tak istotne?

6. Czy gorszą mnie grzechy innych ludzi? Które to grzechy? Co to znaczy?

7. Co czyniła św. Faustyna, gdy doświadczała niezadowolenia z siebie? Czego mnie to uczy?

8. Jak postępować z własną słabością? Gdzie szukać pomocy? Jak rozumiem słowa: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Co jest moją słabością?

9. W jaki sposób radzić sobie z gwałtownymi uczuciami, których doświadczam?

10. Dlaczego ważny jest mój wysiłek zwrócenia się ku Jezusowi? Dlaczego Jezus nie robi wszystkiego za mnie?

11. Na co jestem narażony w trakcie doświadczenia własnej słabości? Jakie myśli wtedy podsuwa mi szatan?

12. Jaka jest recepta na kryzysowe doświadczenia?

13. Przeanalizuj przyczyny doświadczania słabości wg św. I. Loyoli:

– jak wywiązuję się ze służby Bogu i ludziom? Czy korzystam z sakramentów- pokuty i Eucharystii? Czy nie zaniedbuję modlitwy?

– przyjrzyj się sobie. Stań w prawdzie. Zapytaj siebie- komu służę bardziej: sobie czy Bogu?

– komu przypisuję łaski: pobożności, miłości, łez, postępu duchowego?

14. Rozmyślaj nad słowami: „Nic z siebie nie mogę; jeśli mam cokolwiek dobrego, mam to od Boga. Mój jest tylko grzech.”

 

TYDZIEŃ 5

Obejrzyj konferencję Wandy Półtawskiej, Aktualne zagrożenia rodziny

https://www.youtube.com/watch?v=dqz1WG3ehYU

Przeanalizuj, które problemy dotyczą Twojego małżeństwa:

1.Do zawarcia małżeństwa skłonił mnie:

– egoizm- chęć zaspokajania moich potrzeb, myślałem/am o sobie

– hedonizm- myślałem/am o zaspokojeniu moich żądz, o przyjemności

– materializm- myślałem/am o korzyściach materialnych

2. nie byłem/am odpowiedzialny/a za współmałżonka ani za siebie w małżeństwie

3. nie rozumiałem, że małżeństwo to droga do nieba, stawiałem/am sobie inne cele

4. byłam/em zamknięta/ty na macierzyństwo/ojcostwo

5. nie realizowałem/am Bożego planu w kwestii potomstwa, zrealizowałem/am swój plan co do ilości dzieci

6. postawiłem/am ziemskie cele na pierwszym miejscu: pracę, karierę, materializm

7. zawarłem/am związek małżeński w sytuacji przymusowej- z powodu poczętego dziecka

8. prowadziłem/am spory ze współmałżonkiem z powodu pieniędzy- nie ufałem/am współmałżonkowi,

9. z powodu nieufności mieliśmy rozdzielność majątkową

10. byłam zawzięta, wypominałam mężowi dawne krzywdy

11.byłam pazerna, chciałam posiadać wszystko, popchnęłam męża w materializm, żądałam coraz więcej pieniędzy, oskarżałam go, że zarabia za mało, byłam zachłanna, zmuszałam męża, by pracował ponad siły

12. byłem zarozumiały, byłem przekonany, że tylko ja wszystko rozumiem,

13. mówiłem, myślałem o żonie, że jest głupia i nic nie rozumie

14. byłem egoistą, nie zwracałem uwagi na moich bliskich, liczyło się tylko to, czego ja chcę- np.: ja teraz chcę oglądać telewizję, ja teraz chcę gdzieś pojechać

15 realizowałem swój plan, swoją koncepcję, moja wola była najważniejsza.

16. oskarżałam/em męża/żonę o to, że nie jest taki, jak bym chciał/chciała, nie rozumiałem/am, że to ja powinienem/powinnam się zmienić

17. Krzyczałam w domu na męża, urządzałam mu w domu piekło

18. Nie mogłem znieść krzyków żony, reagowałem na sytuację przemocą, piciem alkoholu

19. nie umiałem/am przyznać, że coś wydarzyło się z mojej winy

20. nie szukałem/am pomocy, by ratować małżeństwo

21.broniłem/am mężowi/ żonie szukania pomocy dla naszego małżeństwa

22. nie okazywałem/am czułości współmałżonkowi

23. chciałam być niezależna, naśladować mężczyznę, przejąć jego rolę w rodzinie; obciążyłam się pracą, karierą, zaniedbując obowiązki żony i matki

24. oskarżałem/am , krytykowałem/am współmałżonka- o co? Za co?

25. stosowałam/em metodę In vitro/; byłam/em jej zwolenniczką/zwolennikiem

26. dziecko było moją zachcianką

27. Unikałem/am pożycia małżeńskiego- z jakiego powodu?

TYDZIEŃ 6

Obejrzyj konferencję Jacka Pulikowskiego, O seksie, płci i komunikacji w małżeństwie

https://www.youtube.com/watch?v=vC1985TjGnE

Przeanalizuj, które problemy dotyczą Ciebie i Twojego małżeństwa:

1.uwierzyłem/łam w mit dopasowania seksualnego, mówiący, że kobieta i mężczyzna mogą do siebie nie pasować, stąd tyle rozpadających się małżeństw i zdrad; dlatego namówiłem/łam swoją kobietę/mężczyznę na współżycie przed ślubem, żeby „się sprawdzić”.

2. Uwierzyłam/łam w mit związany z przekonaniem o tym, że problemem w pożyciu są nieodpowiednie rozmiary moich narządów płciowych (za duże- za małe) i spowodowało to kompleksy/poczucie wyższości

3. Nie byłem/byłam świadomy/świadoma odmienności psychicznej kobiety/mężczyzny .

4. Nie byłam świadoma swoich lęków, oczekiwań, ni mówiłam o nich mężowi

5. Unikałam pożycia, ponieważ bałam się, co powie mąż, gdy zajdę w ciążę, że mnie zostawi

6. Mówiłem żonie: „żebyś tylko nie zaszła w ciążę!”, „miałaś się zabezpieczać”! potęgując w niej lęk przed współżyciem i zamknięcie się na macierzyństwo

7. Rozumiałem/łam pożycie jedynie jako akt fizyczny na poziomie biologii. Nie zadbałem/łam o głębię więzi psychicznej, duchowej w naszym związku

8. Uwierzyłem/łam w mit o orgazmie, że jest warunkiem niezbędnym dobrego pożycia. Stało się to źródłem rozczarowania i zniechęcenia

9. Uwierzyłem/łam w mit o spontaniczności w pożyciu; stosowałem/łam antykoncepcję, by współżyć wtedy, kiedy się chce. Nie wiedziałem/łam, że to bezrozumne i bezwolne traktowanie pożycia, sprzyjające degradacji, a nie wzrostowi człowieka. Nie brałem/łam pod uwagę, że to ważne wydarzenie, które się celebruje.

10. Z powodu mitu……(którego?) unikałem/łam współżycia.

10. Zgadzałam się na współżycie z obawy, że mąż mnie opuści

11. Uwierzyłem/łam w mit, że mężczyzna ma być ekspertem w kwestii współżycia, a kobieta nie ma w tej kwestii prawa głosu.

12. Bałam się powiedzieć mężowi, czego nie lubię, a co akceptuję. Znosiłam katusze w sferze seksualnej.

13. Zgadzałam się na współżycie wbrew sobie.

14. Oburzałam się na męża, że nie domyśla się, jakie mam pragnienia.

15. Byłem egoistycznie zapatrzony w siebie. Nie słuchałem żony, koncentrowałem się na swoich doznaniach. Nie stworzyłem odpowiedniej atmosfery, by żona opowiedziała mi o swoich lękach, pragnieniach w sferze intymności.

16. Traktowałem żonę przedmiotowo podczas współżycia.

17. Uwierzyłem w mit, że kobiety lubią brutali. Byłem brutalny wobec żony.

18. Nie protestowałam, gdy mąż była brutalny, choć postępowałam wbrew sobie.

19. Zgadzałam się na współżycie tylko dlatego, że mężowi na tym zależało.

20. Nie szukałem/łam pomocy, by uzdrowić małżeństwo w tej sferze.

21. Unikałam współżycia, ponieważ bałam się poczęcia.

22. Nie uspokoiłem lęków żony przed poczęciem, nie zapewniłem jej, że jako mąż i ojciec uznam kolejne dziecko i pokocham

23. Nie rozumiałem/łam, że pożycie służy komunii osób.

24. Nie rozumiałem/łam, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę do innych zadań.

25. Osądzałem/łam o to żonę/męża, miałem/łam pretensje

25. Nie rozumiałam, że mężczyzna jest inny od kobiety. Miałam pretensje do męża: że źle myśli, źle czuje, źle pracuje, źle odpoczywa, że robi to na złość(nie tak jak ja). Nie rozumiałam istoty różnic. Chciałam zmienić męża.

26. Chciałam dorównać mężczyznom, naśladować ich, chciałam być jak mężczyzna, wulgarna, chamska, oglądałam brutalne filmy, horrory; zabijałam w ten sposób naturalną wrażliwość i pozbawiłam się tej wrażliwości w wychowaniu dzieci, nie umiałam zaspokoić ich potrzeb emocjonalnych

27. Nie uczyłam męża miłości do dziecka

28.Nie przedstawiłam dziecka mężowi, nie powiedziałam mu: „ to jest twój tatuś”

29. Doprowadziłam do tego, że dziecko zajęło miejsce męża, spało ze mną w łóżku; odrzuciłam w ten sposób męża, zastawiając się dzieckiem; nie dopuszczałam męża do opieki i wychowania dziecka.

30. Zmuszałem żonę do odgrywania scen z filmów pornograficznych.

31.Doprowadziłem/ łam do rozwodu swojego małżeństwa

32.Przyczyniłem/łam się do rozwodu czyjegoś małżeństwa

33. Dorabiałem ideologie do swoich błędów i grzechów.

34.Oczekiwałam, żeby mąż zmieniał się, wywierałam na niego naciski.

35. Nie doceniałem służby żony, jaką wypełnia w stosunku do dzieci i do mnie.

36. Zmuszałem żonę do rozmowy, gdy nie była gotowa.

37. Używałem/łam słów krzywdzących: ty zawsze, ty nigdy…

38. Rozmawiałem/łam o pretensjach do żony/męża w obecności osób trzecich

39. Nie zadbałem/łam o dobre relacje, o pojednanie z teściami, co doprowadziło do braku komunii ze współmałżonkiem

40. Wywierałem/łam presję na żonie/ mężu swoim oczekiwaniem na zmiany jego/jej zachowaniu, zmuszając do dyskusji, wymuszając wymownymi spojrzeniami, by nawrócił się, by coś o sobie powiedział, gdy nie był jeszcze do tego gotowy.

 

TYDZIEŃ 7

Obejrzyj konferencję o. Remigiusza Recława „Świnie w twoim życiu”

https://www.youtube.com/watch?v=27DBvKWmYM0 

Posłuchaj, co do Ciebie dziś mówi Bóg. Pomyśl, po co Ty do Niego przychodzisz? Czego oczekujesz? Co jest Twoim trudnym momentem w życiu? Co jest Twoją „świnią”? Przemyśl, jaka jest cena Twojego uwolnienia? O co się Bóg upomina? Z czego masz zrezygnować? Może z jakiegoś uczucia, relacji, lęku? Z czym się teraz zmagasz? Co Ci się sypie? Zgódź się na Boże upomnienie. Powiedz Bogu „FIAT”. On chce ocalić Ciebie, chce ocalić Twoją rodzinę.

 

TYDZIEŃ 8

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa, Filar cierpliwości.

Konferencja 2

1. W jaki sposób nabywam cnotę cierpliwości?

2. Czy mam cierpliwość do siebie samego? Czy cierpliwie znoszę drugiego człowieka, który poddaje mnie próbie?

3. Pomyśl o postawie siostry Faustyny wobec nieżyczliwej siostry. Co ze mną czyni sytuacja, w której ktoś uprzykrza mi życie? Czego uczy Cię święta?

4. Jak patrzę na drugiego człowieka? Czy gorszy mnie ten, kto mnie poniża? Czy modlę się o ducha mądrości?

5. Czym jest znoszenie doświadczenia- stratą czy zyskiem? Jak to jest u mnie?

6. Jaką rolę odgrywa życzliwość wobec prześladowcy?

7. Przeanalizuj przykład z „Quo vadis”

. Jakie czyny przebaczył Glaukos swojemu prześladowcy? Czy potrafię wybaczyć tym, którzy wystawiają mnie na próbę?

8. Dlaczego nie należy dociekać intencji działania mojego prześladowcy?

9. Przeanalizuj przykład kobiety z historii o św. Wincentym. Jak zachowywała się wobec swojego męża? Może ta porada jest właśnie dla mnie? Jaką rolę odgrywam w rozwoju duchowym mojego bliźniego?

10. Od czego zależy życiowa mądrość? Kiedy ją uzyskuję?

11. Na jaką prawdę o człowieku wskazuje św. Jan od Krzyża?

12. Co to jest cierpliwość długomyślna? Co to znaczy mądrze czekać?

 

TYDZIEŃ 9

o. Jerzy Zieliński, Walka Duchowa. Filar czystego serca

konferencja 1

1. Rozważ fragment z Ewangelii św. Marka. Które grzechy są moje?

2. Dlaczego szatan nie toczy z nami walki o rzeczy materialne?

3. Kiedy szatan odnosi pełne zwycięstwo? Dlaczego zależy mu na zniszczeniu mojego wnętrza?

2. Co mówił Jezus w swoim nauczaniu na temat serca? Kim są ludzie o czystym sercu? Jakie jest moje serce? Czy jestem przyjacielem Boga?

3. Czym jest czystość serca? Jakie wymiary życia obejmuje? Jakie są jej przejawy? Które zauważam u siebie? Co oznacza słowo katharos?

4. Czy zgadzam się na wysiłek oczyszczania mojego serca? Czy mogę to zrobić sam?

5. Czy troszczę się o czystość intencji? Nawet w najdrobniejszych poruszeniach wewnętrznych? Czy badam wnikliwie nie tylko czyny, ale swoje myśli? Czy dbam o czystość oczu, ust i serca?

6. Przeanalizuj pytania, które pomagają stanąć w prawdzie:

– czy moje „tak” wypowiedziane oznacza „tak” w sercu?

– czy oczekuję, by mnie dostrzeżono i pochwalono, gdy czynię dobro? Czy może pragnę uznania, znaczenia, korzyści, zapłaty, wdzięczności za służbę innym?

– czy lekceważę zdanie innych?

– czy akceptuję to, co nie jest zgodne z moimi wyobrażeniami?

– czy chcę mieć więcej niż inni?

– co czuję, gdy mnie nie doceniają? Co się dzieje ze mną, gdy nie mam osiągnięć?

7. Przyjrzyj się historii budowy szpitala dla ubogich Rio de Janeiro. Pomyśl: jak ja bym zachował się w takiej sytuacji? Kiedy ja zdecydowałbym się ofiarować datek na budowę?

8.W jakich sytuacjach marzysz o swojej „tablicy chwały”?

9. Rozważ słowa Jezusa: „Niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa”.

10. Czego uczy mnie uboga wdowa?

11. Przeanalizuj historię spowiedzi u o. Pio. Jak uzgodnić intencje z codzienną postawą? Co oznacza „słodka karność”? Co Bóg podpowiada mi przez tę opowieść?

12. Czym jest prawość serca? Czy moje serce jest prawe?

 

TYDZIEŃ 10

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa. Filar czystego serca

Konferencja 2

1. Co cechuje ludzi czystego serca? Jak ja wywiązuję się z nakazu uczynków miłosierdzia? Przyjrzyj się, Co Jezus powiedział św. Faustynie na temat miłosierdzia czynionego innym przez rzeczy materialne i przez ofiarę ducha.

2. Do czego przyczyniają się ludzie czystego serca? Do czego zaprasza mnie Jezus?

3. Spójrz, jak czystość duchowa ujawnia się na zewnątrz, w uduchowieniu ciała. Podobnie jest z grzechem. Czy ja tak mam?

4. Rozważaj słowa św. Teresy z Avila na widoku wielbionego ciała Jezusa.

5. Jaką rolę odgrywają mądrość i roztropność ? Skąd pochodzi ten dar?

6. Zwróć uwagę na wartość wewnętrznego i zewnętrznego wyciszenia dla działania Ducha Świętego. Pomyśl: w jakiej atmosferze ja żyję na co dzień? Czy potrafię przebywać w ciszy?

7. Czy troszczę się o czystość mowy? Może moją przeszkodą na drodze kształtowania czystego serca jest gadulstwo- zarówno w relacjach z ludźmi, jak i z Bogiem?

8. Jakie wynikają z aktywności szukającej chwały dla siebie. Kiedy aktywność nie jest pułapką? Jak jest u mnie?

9. W jakich okolicznościach Bóg spotyka się z ludźmi o czystych sercach?

10. Jaką postawę wobec bliźniego zachowuje człowiek czystego serca? Jaką wobec Boga? Jaki wymiar ona przyjmuje? Czy ja tak czynię?

11. Co podsuwa mi szatan, by zniweczyć pracę nad wewnętrzną czystością?

ZADANIE:

W kontekście tych rozważań i wniosków wysłuchaj homilię księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia. Pomyśl: Czy ja szemrzę? Jak mówię i co mówię? O Kościele, o księżach, o ludziach ze wspólnoty, o rodzinie, o znajomych, o współpracownikach, o zwierzchnikach? Czy mam czyste serce? Jakie są moje intencje, gdy mówię? Czy to, co mówię jest prawdziwe, dobre, konieczne? Czy służy budowaniu dobrego? Co ja robię dla innych? W czym mogę im pomóc?

Seminarium Domowego Kościoła https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=W4RSCucxd8E

 

TYDZIEŃ 11

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa, Filar ewangelicznego cierpienia

konferencja 1

 1. W które miejsca uderza szatan? Kto decyduje o walce? Co jest szczególnie wrażliwym filarem podatnym na zniszczenie?
 2. Czego następstwem jest cierpienie?
 3. O co szatan oskarża Boga przed człowiekiem w doświadczeniu cierpienia? Co mi wtedy podszeptuje? Jakie są konsekwencje tego, że im wierzę?
 4. Jaka jest odpowiedź na pytanie: Dlaczego cierpię? Kto je podsuwa? Czy możliwe jest uzyskanie odpowiedzi?
 5. Czy zadawałem takie pytanie Bogu? kiedy dostanę odpowiedź?
 6. Do kogo mam odnosić swoje cierpienie, gdzie odnajdę jego sens?
 7. Jakie niebezpieczeństwo tkwi w moim drążeniu i zawziętości, by znaleźć dopowiedź na pytanie o przyczynę cierpienia?
 8. Co Jezus mówi dziś do mnie swoim cierpieniem o moim cierpieniu? Jaki sens nadała mu śmierć Zbawiciela?
 9. Jaki sens mają słowa św. Teresy z Avila : „Umrzeć albo cierpieć”.
 10. Rozważ słowa Jezusa skierowane w widzeniu do św. Faustyny. Którą duszą jestem? Jak dźwigam swój krzyż? Ukrzyżowaną, trzymającą krzyż w rękach czy tą wlokącą za sobą i ciągle niezadowoloną? Co Jezus mówi do mnie?
 11. Na jaką pokusę jestem narażony, pragnąc podjąć swój krzyż? Jak się ona wyraża? Co świat mi podpowiada?
 12. Czy obliczam koszta swego krzyża? Czy prowadzę rejestr zysków i strat?
 13. Co to znaczy być człowiekiem duchowym, niewolnikiem Boga? Czy oddałem już siebie w ten sposób Bogu?
 14. Czy poradzę sobie sam w niesieniu krzyża? Czego nauczył się św. Piotr? Jaką naukę weźmę stąd dla siebie?

ZADANIE

Wysłuchaj konferencji o. Remigiusza „Lęk przed wolą Bożą

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nUtNxrlFAcQ

Zastanów się: jaki jest mój Bóg? Jaki mam Jego obraz? Czy przeraża mnie wypełnianie woli Bożej? Jak wygląda moja zgoda – w teorii i praktyce? Co mówię oficjalnie podczas modlitwy Bogu a jakie mam do Niego ukryte pretensje? Jakie jest moje ukryte dno? A może konsekwencje grzechu traktuję jako wolę Boga i myślę o Nim, że jest okrutny? Jak mój grzech wpływa na wolę Bożą? Czego się lękam, jeżeli oddam się Bogu?

Rozważ: Czy Bóg chce, bym był biedny? Czy Bóg chce, bym cierpiał/ła? Czy Bóg chce, bym zrezygnował/ła z pożycia małżeńskiego?

 

TYDZIEŃ 12

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa, Filar ewangelicznego cierpienia

konferencja 2

 1. Jakie są rodzaje cierpienia?
 2. Jak długo może trwać cierpienie będące skutkiem grzechów? Od czego to zależy?
 3. Czy Bóg chce, by spotkał mnie lub kogoś innego tragiczny wypadek?
 4. Czy jest jakiś sens cierpienia, którego sprawcą jesteśmy sami? Jakie są tego warunki?
 5. Jakie słowa wypowiedział Dobry Łotr. Czego mnie uczą?
 6. Co się stanie, gdy uznam swój grzech za bohaterstwo, powód do chwały?
 7. Co się dzieje, gdy nie wybaczam sobie, chociaż Bóg mi przebaczył? Co stoi na przeszkodzie takiemu przebaczeniu?
 8. Na co mam zwrócić uwagę, badając swoje sumienie? Pomyślę każdego dnia, czy nie ma w moim sercu postaw rodzących grzech…
 9. Jaki rodzaj cierpienia ma dla Boga najwyższą wartość?
 10. Jak reaguję na cierpienie niezawinione? Jaki jest mój pierwszy odruch?
 11. Pomyślę o pocałunku, jaki Jezus złożył na belce swego krzyża. Kiedy cierpienie jest zaszczytem? Co podpowiada św. Teresa z Avila?
 12. Które pytania wykluczają zjednoczenie mojego krzyża z krzyżem Jezusa? Czy pytam w ten sposób Boga?
 13. Czy dziękuję za cierpienia, przeciwności, trudy, doświadczenia jak św. Faustyna? O czym mam pamiętać?
 14. W jaki sposób moje niezawinione cierpienie łączy się z oczyszczaniem i wzrastaniem?
 15. Jaką rolę odgrywa cierpienie dla mojego duchowego wzrostu?
 16. W jaki sposób niezawinione cierpienie łączy się z tajemnicą czyśćca?
 17. W jaki sposób cierpienie łączy się z tajemnicą zbawienia innych ludzi?

ZADANIE

W kontekście powyższych rozważań zalecamy ponowne przesłuchanie konferencji o. Augustyna Pelanowskiego pt. „Wyryłem Twoje imię…”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=hiBUuXQnvOo

Pomyślę: o co ja mam do Boga pretensje? Czy mam tak jak Hiob? Czy moja religijność podszyta jest lękiem? Może moja religijność jest interesownym związkiem z Bogiem? Jak znoszę moje cierpienie? W jakim celu Bóg ryzykuje zranienie mnie? Jaka jest Jego miłość?

Kontempluj tę miłość. Daj się poprowadzić słowom ojca Augustyna. Patrz na krzyż i mów: „Aż tak mnie kochasz”.

Popatrz na swój krzyż i też Mu powiedz: „i w tym Cie kocham, i mimo tego cię kocham, Panie. Mimo tego, że z powodu Ciebie mam tylko krzyż. Ale cię kocham.”

Rozmawiaj ze swoim Ojcem w duchu swoim. Bóg mówi: „nie lękaj się, przecież ja zawsze będę z Tobą… moja miłość jest najbezpieczniejsza… nie dopuszczę do Ciebie takich doświadczeń, które byłyby dla Ciebie za mocne… doświadczenie to brama, przez którą przechodzisz… tak Cię kocham…” przyglądaj się dłoniom Jezusa, gdzie gwoździem wyryte jest Twoje Imię…

Medytuj to, co teraz mówi do Ciebie Bóg:

 1. Nie będę miał kogoś ważniejszego od Ciebie, kocham Cię indywidualną, jedyną tego typu miłością.
 2. Ja Bóg, nie będę pomiatał Twoim imieniem, na darmo go nie wezwę. Ja Bóg będę wierny tym przykazaniom.
 3. Kiedy będziesz się modlił, będę wierny, nie spóźnię się nawet o minutę na Mszę, na której będziesz, zanim Ty powiesz „w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, już będę słuchał Twojej modlitwy. Nie opóźnię się i nie będę rozproszony na modlitwach, Ja Bóg przyrzekam Ci!
 4. Będę Ciebie czcił jak ojca i matkę, Ja Bóg. Mało tego wypełniłem to: bo Ja Bóg stałem się dzieckiem swojego stworzenia.
 5. Nigdy Ciebie nie zabiję (nigdy nie zabiję w Tobie nadziei, wiary, miłości, i Ciebie też nie zabiję, przyrzekam, że to przykazanie wypełnię).
 6. Nigdy Ciebie nie zdradzę, nie scudzołożę z innymi duchami, aniołami i bogami tego świata, Ty jesteś dla mnie dziecko moje, kocham Cię.
 7. Nie okradnę Cię.
 8. Nie okłamię Cię, nie powiem Ci fałszywego świadectwa, możesz mi wierzyć, Ja Bóg jestem wierny tym przykazaniom.
 9. Nie będę pożądał (nie okradnę Cię z męża, żony).
 10. Nie będę chciwy, niczego Ci nie zabiorę.

Rozważ to, że Bóg jest wiernym tym przykazaniom i wypisał je sobie na dłoniach. Tak Cię kocha!!!

 

TYDZIEŃ 13

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa, Filar odpowiedzialności za wypowiadane słowa

konferencja 1

 1. Jaką moc mają słowa? moje słowa?
 2. Jak Jezus upominał ludzi, mówiąc o odpowiedzialności za słowa?
 3. Przeanalizuj słowa świętego Jakuba.
  • Jaką potęgą jest język?
  • Skąd się ta potęga bierze? Jaki ma z nim związek rozum i wola?
  • Jaka jest zależność między językiem a sercem? Czy moja mowa zasiewa pokój czy niepokój?
  • Na czym polega przewrotność języka? Czy i z moich ust wypływa woda „słodka” i „gorzka”?
 4. Przyjrzyj się opowieści z życia świętego Filipa. Ile szkód wyrządzam innym poprzez obmowę? Jak je naprawić?
 5. Przyjmij dobrą radę od Sokratesa o trzech sitach.
  • Czy to, co mówię jest prawdziwe? Jak często powtarzam niesprawdzone opinie, plotki; może szukam sensacji, może usprawiedliwiam swój grzech?
  • Czy to, co mówię, przysporzy komuś dobra? czy oddzielam grzech od grzesznika? Czy okazuję miłosierdzie drugiemu człowiekowi?
  • czy to, co mówię, jest konieczne? Czy to, co mówię jest potrzebne i budujące?

 

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa, Filar odpowiedzialności za wypowiadane słowa

Konferencja 2 

 1. Kto uczy mnie milczenia?
 2. Na jaki paradoks zwraca uwagę św. Faustyna?
 3. Kiedy milczenie jest przewrotne?
 4. Czy mój język jest niepohamowany, ciekawski, gadatliwy?
 5. Kiedy ciekawość staje się przeszkodą? Czy cierpię na niepohamowaną ciekawość? Jakie są tego skutki?
 6. Na jakie skutki złej mowy wskazuje Syrach? Z czego wynika właściwe zachowanie? Jak odbierana jest osoba strzegąca czystości mowy, a jak gadatliwa? Jaką osobą ja jestem?
 7. Jakie konkretne grzechy języka wskazuje Syrach? Jak ma się zachować człowiek mądry?
 8. Jak duży wpływ na postawę milczenia mają grzechy języka?
 9. W jaki sposób i kiedy należy upominać bliźniego? Gdzie tkwi pułapka?
 10. Jak traktuję własne plany, pragnienia, zamiary?
 11. O czym świadczy postawa krytykowania wszystkich i wszystkiego? Czy ja tak mam? Jaka jest na to rada?
 12. Rozważ słowa: „Życie i śmierć jest w mocy języka, jak go kto lubi używać, taki spożyje zeń owoc” (Prz 18, 21)