O czyśćcu, duszach czyśćcowych i odpustach

Zagadnienie dusz w czyśćcu cierpiących – to temat uniwersalny, dotyczący nas wszystkich. Wszyscy mamy przodków: prababcie, pradziadków, babcie, dziadków, rodziców czy innych ukochanych członków naszych rodzin, bliskich, których kiedyś pożegnaliśmy lub pożegnamy, którzy odeszli lub odejdą do wieczności. Warto zatem dowiedzieć się trochę więcej na temat czyśćca i poznać sposoby pomagania duszom tam cierpiącym.

Co Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o czyśćcu?

Katechizm Kościoła Katolickiego:

1030 Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba.

1031 To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma świętego, mówi o ogniu oczyszczającym w ten sposób:

Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego, który jest Prawdą. Powiedział On, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym (Mt 12, 32). Można z tego wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym.

1032 Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, o której mówi już Pismo święte: „Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12, 45). Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę Eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych.

Święty Jan pisze o Królestwie Niebieskim: ,,A nic nieczystego do niego nie wejdzie” (Ap 21, 27).

Tematyką duszy czyśćcowych zajmowało się na przestrzeni wieków wielu Świętych.

Tak o tym mówi św. Katarzyna z Genui:

Dusze niektórych zmarłych wobec doskonałej świętości Boga czują się tak brudne i niegodne zbliżenia się do Niego, że same poddają się niewypowiedzianie wielkiej, lecz oczyszczającej męce. Są pomimo to szczęśliwe, gdyż wiedzą, że są zbawione”.

Papież Jan XXIII: ,,Nasi zmarli są wśród niewidzialnych, ale nie wśród nieobecnych.”

Z dzienniczka św. Siostry Faustyny:

,,Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. … I zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie? l odpowiedziały mi jednogłośnie, że największe dla nich cierpienie to tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w Czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi więzienia cierpiących. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale Sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściślej obcuję z duszami cierpiącymi.” (Dz 20)

Słowa siostry Faustyny potwierdza cytat z książki pt. ,,Moje przeżycia z Duszami Czyśćcowymi’’ Marii Simmy:

,,Dusze czyśćcowe z powodu swoich grzechów są przepełnione gorzką skruchą i palącą tęsknotą za świętym, dobrym Bogiem. Doświadczają ciężkich cierpień, ponieważ muszą odbyć karę za swoje grzechy. Największym bólem przepełnia je jednak to, że nie mogą oglądać Boga; największą pociechą zaś świadomość, że wkrótce będzie to możliwe i że są na wieki ocalone. Dusze czyśćcowe same nie mogą nic uczynić, by skrócić swoje męki, jednak Chrystus, ich Zbawiciel, wstawia się za nimi nieustannie u Ojca, a przez Niego także Maryja i inni Święci w niebie. Przez Chrystusa my także możemy modlić się i składać ofiary za dusze czyśćcowe, aby zostały wybawione od swoich cierpień. Czyściec będzie trwał aż do sądu ostatecznego. Po sądzie ostatecznym będzie istniało już tylko niebo albo piekło.’’

,,…Największej pomocy potrzebują od nas dusze przebywające na najniższych poziomach czyśćca. Są to dusze opuszczone, za którymi nikt się nie modli. Trzeba przychodzić im z pomocą…’’

Oto co pisze na ten temat Jan Maria Vianney:

,,Ale po co ja bracia drodzy wszedłem dziś na ambonę i w czyim imieniu mam przemawiać do was? – Wszedłem z rozkazu Boga i przemawiać mam w imieniu waszych rodzi­ców, krewnych, znajomych,przyjaciół i dobroczyńców. Wszakże od was dla nich należy się dług wdzięczności. Przypomnijcie sobie co oni zrobili dla was, kiedy na tej ziemi żyli. Weźcie na uwagę ich położenie w płomieniach czyśćcowych i pośpieszcie im z pomocą.”

,,…Bardzo bolesne i przejmujące jest położenie naszych rodziców, krewnych, znajomych, jeżeli zeszli z tego świata nie uczyniwszy zadość sprawiedliwości Bożej. Skazani bowiem zostali do tego strasznego więzienia, które się czyśćcem nazy­wa, i tam zostawać będą dopóty, dopóki długów swoich całko­wicie nie spłacą,,.

,,Ach! bracia drodzy, ileż lat wypadnie nam cierpieć w czyśćcu, którzyśmy tyle popełnili grzechów, i pod pozorem żeśmy się wyspowiadali, nie czynimy odpowiedniej pokuty. Ileż lat męczarni czeka nas na tamtym świecie!

Ogień w czyśćcu jest ten sam co w piekle; różnica na tym tylko polega, że nie jest wieczny. Dałby Bóg, żeby która z tych dusz biednych, które tam przebywają, stanęła dziś na moim miejscu otoczona ogniem ją pożerającym i opowiedziała sama mę­czarnie swoje, napełniła ten kościół swymi jękami: to może by zmiękczyła i do litości pobudziła serca wasze! O jakże my cierpimy, uwolnijcie nas bracia z tych męczarni, wy to możecie uskutecznić. O gdybyście wy czuli, co to za boleść być w rozłączeniu z Bogiem! Któż to wysłowi? Goreć w ogniu zapalonym sprawiedliwością Bożą, ponosić bóle niesłychane, być trawionymi żalem, wiedząc, żeśmy mogli tego uniknąć! O dzia­tki drogie, wołają rodzice – myśmy was tak kochali- czyż podo­bna, abyście nas teraz opuścili? Wy spoczywacie na miękkim łożu, a my w ogniu strasznym. Wy się oddajecie zabawom, a my dzień i noc cierpimy i płaczemy. Mieszkacie w domach, któreśmy wam zostawili, używacie owocu trudów naszych; a my opuszczeni przez was od tylu lat ponosimy katusze tak stra­szne. Ani jałmużny nie czynicie, ani o Mszę świętą nie pro­sicie dla przyjścia nam z pomocą. Możecie nam ulżyć, może­cie nas z więzienia uwolnić, a jednak nie pomyślicie o tym. O jakże straszne są męczarnie nasze!,, I dodaje:

,,…Jest to rzecz pewna bracia drodzy, że te biedne dusze dla siebie nic nie mogą, ale dla nas wiele mogą. Kto się do nich odwołuje ten zawsze upragnioną łaskę otrzyma. Jeśli Święci, co są w niebie naszym zbawieniem się zajmują, chociaż od nas nic nie potrzebują, to o ileż bardziej dusze, które naszymi modlitwami wspieraliśmy, po wydostaniu się z czyśćca, przez wdzięczność będą o nas pamiętać i nam w zbawieniu dopomagać.,,

Gdyby wiedziano, jaką moc mają te kochane dusze czyśćcowe nad sercem Bożym, i gdyby wiedziano, jakie łaski można uzyskać dzięki ich wstawiennictwu nie byłyby tak zapomniane. Trzeba się dużo za nie modlić, aby one modliły się za nas.’’

Jeśli chcemy bracia drodzy zapewnić sobie niebo, to módlmy się bezustannie za duszami w czyśćcu cierpiącymi.”

Ten który się modli za duszami w czyśćcu cierpiącymi skoro tylko stanie przed trybunałem Jezusa Chrystusa dla zdania rachunku ze swego życia, dusze owe już staraniem jego uwolnione z czyśćca rzucą się do stóp Zbawiciela i powiedzą: Panie zlituj się nad tą duszą. Ona wyrwała nas z płomieni, ona za nas uczyniła zadość Twej sprawiedliwości. Zapomnij jej przewinieniajak ona błagała żebyś zapomniał o przewinieniach naszych.”

Pamiętajcie, każdego poranka możemy ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące wszystkie czynności nasze dzienne i wszystkie modlitwy jakie w ciągu dnia odmówimy.”

duszom czyśćcowym ujmujemy w ten sposób ciężaru, zmniejszamy ich cierpienia ile razy coś dla nich czynimy. To o kwadrans, to o godzinę zmniejszamy ich karę i coraz bardziej zbliżamy ich do nieba.,,

Te dusze pełne miłości wywdzięczając się wyproszą dla nas tysiąc razy więcej niż my im dajemy. Jeśli będziemy w czyśćcu to te dusze nie omieszkają prosić Boga o tę samą łaskę dla nas jaką myśmy wyprosili dla nich, bo one dobrze wiedzą jakie tam cierpienia straszne.”

Z książki ,,Miłość Boga i Ojczyzny w życiu sługi Bożej, Wandy Malczewskiej” :

,,Dziś w nocy, gdy się przebudziłam, usłyszałam głos płaczliwy: Zmiłujcie się nad nami przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu czyśćcowym. Wy, żyjący nie macie pojęcia jakie tu męki ponosimy. Cierpimy moralnie, bo się rwiemy do oglądania Pana Boga, a osiągnąć tego nie możemy, bo najmniejsza plamka grzechowa, pokutą nie zmazana, przeszkadza nam do wyjścia stąd. Cierpimy fizycznie, bo te same prawie męki ponosimy, co potępieni w Piekle, z tą tylko różnicą, że my cierpimy do czasu, a tamci na wieki.”

Podczas sumy w czasie ofiarowania pokazał mi się Pan Jezus w modrej sukni z Krzyżem drewnianym, na którym był ukrzyżowany, z Ranami otwartymi i rozkrwawionymi w Boku, Rękach i Nogach. Obok klęczeli Aniołowie z różnymi narzędziami użytymi podczas męki Pana Jezusa i usłyszałam głos: „Za tę cenę wydobyłem was z niewoli szatana… Tę cenę ofiarujcie dziś za więźniów czyśćcowych”. Po podniesieniu, gdy kapłan modlił się w cichości za zmarłych, obok Pana Jezusa zjawiła się Najświętsza Maria Panna w ciemnej sukni i zasłonie na głowie, trzymając w ręku Serce mieczem przebite i mówiła: „Do ceny ofiarowanej przez Mojego Syna na wykup dusz z Czyśćca daję Serce Moje, które wycierpiało wszystkie męki.”

To nie koniec listy Świętych, którzy dają świadectwo potrzeby wstawiania się za duszami czyśćcowymi.

Św. Brygida relacjonowała, że „Matka Boża posiada tytuł Matki Dusz Czyśćcowych. „Jestem” – powiedziała świętej – „Matką tych wszystkich, którzy znajdują się w miejscu odbywania pokuty. Moje modlitwy łagodzą kary nałożone na nich za ich grzechy”.

W książce pt. ,,Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi” Maria Simma udzieliła wywiadu Nickowi Eltzowi na temat tego, czego dowiedziała się od dusz czyśćcowych, gdy ją odwiedzały w latach 1940- 1955.

Maria Simma na podstawie własnych przeżyć z duszami czyśćcowymi daje następujące wskazówki, jak można im pomagać:

 1. Szczególnie poprzez zamawianie Mszy świętych w intencji dusz czyśćcowych, których nic nie może zastąpić. Oczywiście może to być pojedyncza Msza św., ale bardzo skuteczną pomocą w tym względzie jest także zapomniana już Nowenna Mszy św. tj. zamówienie
  dziwięciu Mszy św. pod rząd w intencji za dusze czyśćcowe, obecność na wszystkich dziewięciu Eucharystiach i ofiarowanie za nie wtedy komunii św. Niektórzy zamawiają np. jedną Mszę św. w miesiącu. Jak wielka jest moc Mszy św. zamówionej za dusze czyśćcowe świadczy opisany w książce Marii Simmy przykład duszy, która za życia zamówiła osiem Mszy św. za duszę zmarłej osoby i będąc w czyśćcu otrzymała pozwolenie od Boga, by mogła z tego właśnie powodu poprosić o odprawienie ośmiu Mszy św. dla złagodzenia swoich własnych cierpień. Żaden dobry uczynek dla dusz czyśćcowych nie zostaje zapomniany.
 2. Podejmując zastępcze cierpienia pokutne – brzmi poważnie, ale chodzi o to, by każde cierpienie (np. ból fizyczny, cierpienie emocjonalne, psychiczne, duchowe przeżywane w pracy, w domu, podczas obowiązków) ofiarować za dusze czyśćcowe i to nie chodzi tylko o tragedie życiowe, ale codzienne nawet drobne bóle głowy, zmartwienie, wysiłek, trud czy przeżycia z danego dnia, bo taka ofiara przynosi duszom czyśćcowym dużą ulgę. W tym wszystkim chodzi o gest miłości – jeśli zostanie to zrobione z miłością i dobrą wolą, to na pewno pomoże i nie zostanie przeoczone.
 3. Różaniec jest po Mszy św. najbardziej skutecznym środkiem pomocy duszom czyśćcowym. Wyzwala on codziennie wiele dusz, które bez niego musiałyby cierpieć jeszcze w czyśćcu wiele lat, bo w czyśćcu czas płynie zupełnie inaczej. Taką intencję można dodać do codziennego różańca lub innychmodlitw.
  Godna polecenia jest bardzo skuteczna modlitwa autorstwa św. Gertrudy, której odmówienie trwa kilkanaście sekund, a uwalniane jest 1000 dusz z czyśćca do nieba i można ją odmawiać wiele razy dziennie. Prosta czynność: polega na CZYTANIU.
 4. Posty to kolejna ważna pomoc dla dusz czyśćcowych np. post w piątek. Post oznacza wyrzeczenie; można danego dnia podjąć post od telewizji lub Internetu, ulubionego serialu, słodyczy, porannej kawy, muzyki, jeśli ktoś bardzo lubi jej słuchać. To ma być wyrzeczenie i to ,,musi boleć”. Może to być post od przyjemności, czyli rezygnacja przez jakiś czas ze wszystkich ulubionych rzeczy – oczywiście w intencji dusz czyśćcowych. Nie należy iść w kierunku ekstremalnym postu, który nazywa się: ,,od razu narzucę na siebie wszystkie posty i to przez pięć dni w każdym tygodniu”. Jeśli ktoś nie jest zaprawiony w tej praktyce, to wskazane, by spróbować najpierw postu jeden raz w tygodniu i dopiero potem zwiększył zakres lub częstotliwość tej praktyki.
 5. Dużą ulgę duszom czyśćcowym przynosi Droga Krzyżowa odbyta w ich intencji.
 6. Dusze czyśćcowe mówią, że nieoceniona jest dla nich wartość odpustów – jest to wielka pomoc. J.M.Vianney pisze: ,,Dusze wsparte odpustami bardzo prędko przybliżają się do nieba. Ofiarujemy im w ten sposób zasługi Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi cnót Najświętszej Maryj Panny i Świętych różnych, którzy większą czynili pokutę niż ich grzechy wymagały. A gdybyśmy chcieli to byśmy prędko czyściec pustym uczynili ofiarując za biedne dusze czyśćcowe wszystkie odpusty, jakie pozyskać możemy. Bardzo winnymi jesteśmy i bardzo nieczułymi, gdy tak łatwymi środkami mogąc uwolnić dusze nie czynimy tego, ale pozwalamy, aby się paliły w strasznych płomieniach czyśćcowych.”

Maria Simma z kolei tak to relacjonuje: ,,Okrucieństwem jest niewykorzystanie tych skarbów Kościoła przeznaczonych dla dusz cierpiących w czyśćcu.”

Warto pamiętać, że:

Październik jest miesiącem Matki Bożej Różańcowej i w wielu kościołach wieczorem odmawiany jest po Mszy lub przed nią różaniec. Na każdej takiej Mszy możemy wziąć jeden odpust pod zwykłymi warunkami.

Listopad jest miesiącem szczególnie ważnym dla Duszy Czyśćcowych, bo w dniach od 1-8 listopada można wziąć jeden odpust dziennie za zmarłych, nawiedzając w tych dniach cmentarz.

Uwaga! odpusty można uzyskiwać w ciągu całego roku, np. co niedzielę. Wystarczy spełnić następujące warunki:

*być w stanie łaski uświęcającej (a jeśli nie to przystąpić do spowiedzi św.)

* przyjąć komunię św.

* mieć intencję uzyskania odpustu,

* wypełnić czyn, za który Kościół przyznaje odpust i pomodlić się w intencjach Papieża

* wyzbyć się przywiązania do wszystkich grzechów, nawet powszednich.

Wśród czynów do otrzymania odpustu zupełnego jest Koronka do Miłosierdzia Bożego odmówiona przed Najświętszym Sakramentem lub przed Tabernakulum. W praktyce: wystarczy być w kościele 10-15 min przed Mszą św. i odmówić Koronkę przed Tabernakulum + wyznać brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego+ odmówić modlitwę w intencjach, za które modli się Papież (np. Pod Twoją Obronę lub Ojcze nasz) + w stanie łaski uświęcającej przyjąć komunię św. i ofiarować ją za Dusze w Czyśćcu Cierpiące).

 1. Poprzez jałmużnę i dobre uczynki, zwłaszcza ofiary pieniężne na misje święte na świecie
 2. Duszom czyśćcowym pomagać można również przez palenie poświęconych świec, głównie dlatego, że jest to akt uwagi i miłości, a także z tego powodu, że świece są poświęcone, co ma dla duszy dużą wartość, i mogą one rozświetlać ciemności czyśćcowe tym duszom i nie chodzi tu tylko o listopad. W książce Simmy podany jest przykład kobiety, która zapalała poświęcone świece w intencji dusz czyśćcowych co sobota.
 3. Także kropienie wodą święconą łagodzi cierpienia dusz czyśćcowych. Maria Simma sama praktykowała ten zwyczaj, który łączyła z aktem strzelistym działa. Otrzymała ona zapewnienie od dusz czyśćcowych o skuteczności tego działania, gdy głosy dusz wyraźnie prosiły o częstsze praktyki używania wody święconej w ich intencji.

Ponadto Bł. A.K. Emmerich wśród uczynków praktykowanych za dusze wymienia: wzywanie Świętych, ofiarowanie za dusze czyśćcowe walki z naszymi namiętnościami, pohamowanie gniewu i niecierpliwości, ćwiczenie się w przebaczaniu i serdecznej życzliwości wobec bliźnich. Wspomina, że kapłani powinni błogosławić dusze czyśćcowe, bo to błogosławieństwo przenika aż do czyśćca i orzeźwia te dusze.

Modlitwy w intencji dusz czyśćcowych:

Modlitwa, po odmówieniu której uwalnianych jest z czyśćca 1000 dusz do nieba:

Modlitwa Świętej Gertrudy

Ojcze Przedwieczny,
ofiaruję Ci Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,
Pana naszego Jezusa Chrystusa
w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi
dzisiaj na całym świecie odprawianymi,
za dusze w czyśćcu cierpiące,
za umierających,
za grzeszników na świecie,
za grzeszników w Kościele powszechnym,
za grzeszników w mojej rodzinie,
a także w moim domu.
Amen.

Modlitwa Św. Faustyny:

Ojcze Przedwieczny,
spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące,
które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa.
Błagam Cię przez bolesną Mękę Jezusa, Syna Twego
i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza,
okaż Miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim.
Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa,
Syna Twego najmilszego, bo my wierzymy, że
dobroci Twojej i litości liczby nie masz.
Amen.

Modlitwa za dusze konające Marii Simmy

O Najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz,
błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego
i przez boleści Matki Twej Niepokalanej,
obmyj we Krwi swojej grzeszników całego świata,
którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają.
Serce Jezusa konające, zlituj się nad konającymi.
Serce Maryi pod krzyżem omdlewające, módl się nad umierającymi.
Amen.

ODPUSTY

Odpust jest darowaniem kary za grzechy już odpuszczone. Może być darowaniem całej kary albo tylko jej części.


W sakramencie Pokuty Bóg odpuszcza nam winy, daruje karę wieczną i część kary doczesnej. Pozostaje jednak do odbycia jakaś kara doczesna, zależnie od wielkości popełnionych win. Kara doczesna za grzechy może być odbyta w tym życiu albo w życiu przyszłym w czyśćcu.

Tak jak każdy grzech obraża Boga, a zatem zasługuje na karę, tak dobre uczynki również nie giną w próżni, ale tworzą tzw. skarbiec zasług całego Kościoła. Nigdy nie wyczerpie się skarb zasług życia Pana Jezusa i Matki Bożej. Ten skarb zasług powiększają swoim życiem święci.
Te wszystkie zasługi są do dyspozycji Kościoła, a rozdziela je Namiestnik Chrystusa na ziemi, Ojciec Święty. I właśnie z tego skarbca zasług przyznaje Papież darowanie kary doczesnej, która została nam jeszcze do odbycia.

Dzieje się tak dzięki wzajemnej więzi pomiędzy wiernymi Kościoła – tymi w Niebie, na ziemi i w czyśćcu. Takie darowanie kary ze względu na zasługi życia Chrystusa Pana i świętych nazywamy odpustem.

Odpusty mogą być zupełne, czyli oznaczające darowanie całej kary, albo cząstkowe, czyli gdy darowana nam jest część kary. Gdyby człowiek zmarł po uzyskaniu odpustu zupełnego, pójdzie prosto do Nieba. Gdyby się tak stało po uzyskaniu odpustu cząstkowego, pozostanie w czyśćcu krócej. Oczywiście, odpust dotyczy także darowania kary doczesnej tu, na ziemi, nie tylko po śmierci. Jest zachęta, by chętnie się starać o uzyskanie odpustów, bo w ten sposób oddalamy od siebie słuszną karę za nasze grzechy, którą musielibyśmy odbyć tu na ziemi lub w czyśćcu.

Aby zyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kary, trzeba spełnić następujące warunki:

 • być w stanie łaski uświęcającej a jeśli nie to przystąpić do spowiedzi
 • przystąpić do Komunii św.
 • mieć intencję uzyskania odpustu
 • wypełnić czyn, za który Kościół przyznaje odpust
  (np. odprawić Drogę Krzyżową czy Gorzkie Żale)
 • pomodlić się w intencjach Papieża (np. Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…)
 • wyzbyć się przywiązania do wszystkich grzechów, nawet powszednich.

Odpust cząstkowy zyskuje się podobnie.

Będąc w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego, trzeba spełnić uczynek, za który Kościół przyznaje odpust, np. odmówić konkretną modlitwę.

Odpust zupełny można zyskać tylko raz dziennie (wyjątkowo drugi raz w godzinie śmierci). Odpustów cząstkowych możemy zyskać bardzo wiele.

O ile Kościół nie postanowił inaczej, odpusty można ofiarować za siebie, za dowolną osobę zmarłą lub za dusze w czyśćcu cierpiące. Aby nie zmarnować szansy zyskania wielu odpustów w ciągu dnia przez brak właściwej intencji, dobrze jest taką intencję wzbudzić w sobie na początku dnia np. słowami: „Boże mój, pragnę dzisiaj zyskać wszystkie odpusty, jakich mogę dostąpić, i ofiaruję je za dusze w czyśćcu (albo za konkretną duszę lub za samego siebie)”.

„Odpust parafialny” jest to możliwość uzyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie kościoła tej parafii przy spełnieniu pozostałych warunków (stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, brak przywiązania do grzechu). Jedna spowiedź wystarczy do zyskania wielu odpustów zupełnych, ale do Komunii św. trzeba przystąpić za każdym razem oddzielnie.

Kościół daje tak wiele możliwości, by zyskiwać darowanie należnych nam kar za grzechy. Nie tylko możemy przez nie pomagać sobie, ale też wybawiać z czyśćca dusze drogich nam zmarłych albo przynajmniej skracać im pobyt w krainie oczyszczenia. Dusze czyśćcowe będą nam wdzięczne za pomoc i będą się modlić w naszej intencji.

Oto przykłady, za jaki czyn możemy zyskać odpust zupełny lub cząstkowy według wykazu odpustów:

Odpusty zupełne uzyskamy za:

– przyjęcie błogosławieństwa papieskiego Urbi et Orbi, nawet przez radio lub telewizję;

– udział w rekolekcjach przynajmniej przez trzy dni;

– udział we Mszy św. prymicyjnej;

– udział we Mszy św. jubileuszowej z okazji 25-, 50– 60-lecia kapłaństwa;

– publiczne odmówienie (odśpiewanie) hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” w ostatnim dniu roku kalendarzowego;

– publiczne odmówienie hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź…” w Nowy Rok i Uroczystość Zesłania Ducha Świętego;

– odprawienie Drogi Krzyżowej;

– odmówienie Różańca w kościele razem z innymi, w rodzinie lub innej wspólnocie;

– nawiedzenie kościoła parafialnego w dniu św. patrona parafii i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”;

– nawiedzenie cmentarza w ciągu 8 dni po Wszystkich Świętych i modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące (w każdym dniu można zyskać jeden odpust);

– odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w rocznicę swego chrztu lub w trakcie obrzędów liturgii Wigilii Paschalnej;

– czytanie Pisma Świętego przez pół godziny.

– udział w Gorzkich Żalach w Wielkim Poście;

odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub obecnym w Tabernakulum.

Odpusty cząstkowe uzyskamy za:

– odmówienie modlitwy „Wieczny odpoczynek”;

– odmówienie Różańca indywidualnie;

– odmówienie Psalmu 51;

– odmówienie modlitwy św. Bernarda do Matki Bożej pt. „Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo…”;

– odmówienie Litanii zatwierdzonej do odmawiania publicznego;

– odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa;

– odmówienie Aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa;

– odmówienie Aktów Wiary, Nadziei, Miłości i Żalu;

– odmówienie modlitwy „Aniele Boży, stróżu mój”;

– odmówienie modlitwy „Anioł Pański”, a w okresie wielkanocnym „Królowo Nieba wesel się”;

– odmówienie jakiegokolwiek Aktu komunii duchowej;

– udział w nauczaniu lub uczenie się samemu nauki chrześcijańskiej;

– nawiedzenie Najświętszego Sakramentu (choćby krótkie);

– odmówienie modlitwy po Komunii Świętej „Duszo Chrystusowa, uświęć mnie”.

– wysłuchanie kazania;

– za pobożne przeżegnanie się;

Książki i konferencje na Youtube warte obejrzenia:

 1. Maria Simma ,, Uwolnijcie nas stąd!’’ książka lub cykl 20 konferencji(bezpłatny audiobook)na Youtube (kanał Ku Bogu), w których zawarte jest 25 odcinków wywiadu NickegoEltzaz mistyczką Marią Simmą, do której przez wiele lat zgłaszały się dusze czyśćcowe z prośbą o pomoc, modlitwę i cierpienia zastępcze. Dodatkowy odcinek na Youtube to
  ,,Uwolnijcie nas z stąd! – Wskazówki dusz czyśćcowych” oraz książka: ,,Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi’’
 2. Św. Jan Maria Vianney (proboszcz z Ars)
  Nauka ,, O cierpieniach w czyśćcu i sposobach ratowania Dusz Cierpiących’’ kanał Youtube (kanał Ku Bogu) oraz książka ,,Trzy nauki Proboszcza z Ars,,
 3. Bł. Katarzyna Emmerich ,,Sekrety Dusz Czyśćcowych’’ książka i cykl 4-ch konferencji (bezpłatny audiobook) na kanale Youtube (kanał Ku Bogu)
 4. Św. Maria od Krzyża ,,Rękopis z Czyśćca’’ cykl 11 konferencji (bezpłatny audiobook) na Youtube (kanał Ku Bogu).
  Skład: wstęp, odcinki I-IX oraz suplement
 5. Św. Gertruda Wielka z Helfty książki:,, Zwiastun Bożej Miłości’’ cz.1 i cz.2
 6. Św. Katarzyna Genueńska ,, Traktat o Czyśćcu’’ 8 odcinków(książka lub bezpłatny audiobook)

Agnieszka z Warszawy

Źródło: „Przymierze z Maryją” numer 64 maj/czerwiec 2012 r.

Do pobrania również w wersji PDF